ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  " ಪರಿಸರ ಭವನ", #49,4th & 5th ಮಹಡಿ,
  ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು -560001
 • ಮರು: chairman@kspcb.gov.in
  ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: memsecy@kspcb.gov.in
  ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ: ho@kspcb.gov.in
 • ಪಿಎಚ್ ನಂ: 080-25589111-4/ 25586520/ 25588142/ 25581383
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:25586321